ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์

สุมนา (จูตะกานนท์) วงษ์กะพันธ์
อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด
ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาและกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัดและกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด