ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ปีพ.ศ. 2512 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี พ.ศ.2512
คุณ ประสัณห์ เชื้อพานิช

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท PTT GLOBAL CHEMICAL
กรรมการตรวจสอบ เอ ไอ เอส