ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี 2512 คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

ความประทับใจนิสิตน้องใหม่ ปี 2512 คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

ตำแหน่ง 

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
  • ผู้ว่าการภาคปี 2553-2554 ภาค 3350 โรตารีสากล
  • นิสิตเก่าดีเด่นคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ปี2545