กิจกรรมบำเพ็ญประโยช...
 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จุฬาฯสามัคคี”  

 

Adisai Dhummakupt
(@adisai)
New Member
Joined: 2 ปี ago
Posts: 1
09/12/2018 4:07 pm  

ผมได้มีโอกาสพบและหารือกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ  รองอธิการบดี ด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์   ได้รับทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีแนวความคิดในเรื่องของการที่คณาจารย์ บุคคลากร นิสิตจุฬาฯ และนิสิตเก่า จะได้มาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในโครงการ “จุฬาฯสาสมัคคี” ( http://chula-sammakkee.com ) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของชาวจุฬาฯ  ดังคำขวัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ความสามัคคี ยังประโยชน์สุขให้แก่หมู่เหล่า”  ซึงแนวความคิดของมหาวิทยาลัยดังกล่าว สอดคล้องตรงกับแนวความคิดของฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์  คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี น้องใหม่ 2512 ที่พี่น้องจุฬาฯ ทุกคนมีส่วนร่วมได้

สำหรับในปี 2561 มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จุฬาฯสามัคคี” ประกอบด้วย 10 กิจกรรม  ดังนี้

  • โครงการสรรค์สร้างศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน (1 ธันวาคม 2561) ทาสีและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ชุมชนมรดกวัฒนธรรมกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร (รับจำนวน 40 คน)
  • โครงการจิตอาสาจุฬาฯ ของเรา (1-2 ธันวาคม 2561) รณรงค์และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัย สยาม สวนหลวง สามย่าน กรุงเทพมหานคร (รับจำนวน 200 คน)
  • โครงการก่อสร้างเรือนต้นแบบ และปรับปรุงเรือนพื้นถิ่นประยุกต์ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านโป่งลึก ต.บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี(11-21 ธันวาคม 2561) โครงการก่อสร้างเรื่อนไม้ไผ่ ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปกาเกอะญอ (รับจำนวน 20 คน)
  • โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 82 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (13-29 ธันวาคม 2561) ก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์บ้านใหม่ไร่ป้า ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (รับจำนวน 20 คน)
  • โครงการค่ายแรงเทียน ณ โรงเรียนเชียงกลาง จังหวัดน่าน (19-30 ธันวาคม 2561) เผยแพร่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้ชีวิตในสังคม และการก่อสร้างอาคารเรียน (รับจำนวน 60 คน)
  • โครงการก่อสร้างฝาย บ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน (20-25 ธันวาคม 2561) ร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายน้ำล้น 20 ฝาย เพื่อการบริโภคและการเกษตร (รับจำนวน 80 คน)
  • โครงการบวชเนกขัมมะบารมี (21-23 ธันวาคม 2561) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี (รับจำนวน 100 คน)
  • โครงการสำรวจรังวัด เพื่อนำเสนอแผนฟื้นฟูบูรณะมรดกทางสถาปัตยกรรม (21-23 ธันวาคม 2561) ในพื้นที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี (รับจำนวน 20 คน)
  • โครงการปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี (วันที่ 22 ธันวาคม 2561) ปลูกป่า ปรับปรุงพื้นที่ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี (รับจำนวน 40 คน)
  • โครงการจุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดน่าน (จุฬาฯ ฮักน่าน) (วันที่22-27 ธันวาคม 2561) โครงการวางผังระบบท่อน้ำประปาในชุมชน บ้านใหม่ในฝัน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน (รับจำนวน 50 คน)

ฝ่ายจิติอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จุฬาฯสามัคคี ดังกล่าว ครั้งที่ 1  “โครงการสรรค์สร้างศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ คลองบางหลวง วัดอรุณราชวราราม และ ชุมชนมรดกวัฒนธรรมกุฎีจีน/วัดซางตาครู๊ซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคณะจารย์ บุคลากร พี่นิสิตเก่าและ น้องนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 50 ท่าน นับว่าเป็นการเริ่มกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งกิจกรรมหนึ่ง

 “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

 

--------------------

อดิสัย ธรรมคุปต์
รัฐศาสตร์ 2512
ประธานฝ่ายจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

 

 


Quote